Miben segíthetek?   •   Telefon: +36 70 542-2629   •   E-mail: Honlaptérkép

ÁSZF

A honlap üzemeltetője az A.M.P. 13 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (www.hagyomanyosan.hu), a továbbiakban Eladó.

Cím:

2225 Üllő

Számlacím:

2225 Üllő, Klapka utca 5 szám

Alapítva:

2003

Számlaszám:

Unicredit bank 10918001-00000077-61960008

Adószám:

21586493 - 2 -13

E-mail:

info@hagyomanyosan.hu

Telefon:

(0036)70-542-2629             (0036)70-520-3817      

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI  FELTÉTELEK
Az Eladó által üzemeltetett www.hagyomanyosan.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) a vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel történik. A Weboldalon keresztül bárki vásárolhat, amennyiben ott érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket. 
A megrendelés leadása az interneten, írásban, magyar nyelven történik. A megrendeléseket archiváljuk, az utólagos hozzáférhetőség, visszakereshetőség érdekében. A fenti módon leadott megrendelés nem minősül szerződéskötésnek.


REGISZTRÁCIÓ

A regisztráció a Weboldal bal oldali menüsorában található Regisztráció menüpont alatt történik. Eladó a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősséget nem vállal. Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért sem, ha a Vásárló jelszava illetéktelenek számára bármely - nem az Eladónak felróható - okból hozzáférhetővé válik.

MEGRENDELÉS MENETE
A vásárolt áruk lényeges tulajdonságai, jellemzői, az áruk használatára vonatkozó utasítások a konkrét árucikk információs oldalán, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból (ha van ilyen) részletesen megismerhető. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szükség, további tájékoztatás a  +36 70 5203817 vagy a +36 70 5422629 telefonszámok bármelyikén, illetve az info@hagyomanyosan.hu e-mail címen kérhető. 
A vételár a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely forintban értendő és (ha nincs külön jelölve) az általános forgalmi adót már tartalmazza. 

Az Eladó a Weboldalról megrendelhető termékek árváltoztatásának jogát fenntartja azzal, hogy a változtatás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A változtatás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Előreutalással történő fizetés esetén, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenésből adódó értékkülönbözetet az Eladó nem téríti vissza. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 4 órát vesz igénybe, a termék kiszállítása csak ezt követően történik meg.
A Vásárló megrendelésének leadása előtt nyilatkozik arról, hogy kifejezetten tudomásul veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után. A Vásárló fenti nyilatkozata a megrendelés érvényességének feltétele.  A Vásárló e nyilatkozatát az Eladó által üzemeltetett honlapon egyszerűen megadhatja, a honlapon könnyen megtalálható és olvasható „Tudomásul vettem, hogy a „Megrendelés küldése” gomb megnyomása fizetési kötelezettséggel jár” elnevezésű nyilatkozat kis üres négyzetének bepipálásával.
Az Eladó a megrendelés beérkezését követően köteles a Vásárló részére elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolást küldeni.  A szerződés a Felek között a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, úgy az Eladó ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

Gyál, Vecsés, Monor, Gyömrő, Maglód, Pécel és ezen települések környékére, valamint Budapest XVII, XVIII. kerületeiben bruttó 5000,- (ötezer) forint összértékű megrendelés fölött a kiszállítás INGYENES!
Üllő területén a kiszállítás értékhatártól függetlenül INGYENES!

A fentiektől eltérő - házhozszállítással kért - megrendelések esetén a fuvardíjat a Vásárló köteles viselni. Az aktuális szállítási díjakról a SZÁLLÍTÁS ÉS FIZETÉS menüpont alatt tájékozódhat.
Amennyiben a Vásárló egy adott napon több megrendelést küld el és a második megrendelés leadásakor ezt a tényt Eladó felé jelzi, úgy - amennyiben Eladónak erre van még lehetősége (azaz a csomagküldés még nem kezdődött meg), - a Vásárló kérheti a megrendelések összevonását és egy csomagként való megküldését. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. Az Eladó a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a változtatás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A változtatás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

A rendelések feldolgozása és a csomag indítása, továbbá a vevőszolgálati feladatok teljesítése munkanapokon, hétfőtől-péntekig 9:00-17.00 óra között történik. Hétvégén és a munkaszüneti napokon beérkezett megrendelések feldolgozása, valamint a csomagok indítása a következő munkanapon kezdődik meg.
Tekintve, hogy a kézbesítés munkaidőben történik, olyan szállítási címet érdemes megadni (például munkahelyi cím), amely címen a Vásárló vagy annak megbízottja a csomagot át tudja venni. A Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés díját, valamint az újbóli kézbesítés díját a Vásárló köteles állni.

A Vásárló köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot és annak sértetlenségét futár jelenlétében ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt az Eladónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelt tételekkel kapcsolatos esetleges kifogásait (pl. sérülés, törés, stb.) a Vásárló a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvétele útján terjesztheti elő. Praktikus lehet fénykép készítése is, mert ezzel a későbbi reklamáció elkerülhető!
A kizárólag egyedi megrendelésre készülő termékek vásárlása esetén az Eladó a megrendelést visszaigazoló e-mailben tájékoztatja a Vásárlót a várható szállítási határidőről.
Jelen pontban megjelölt, továbbá a Weboldalon feltüntetett szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a megrendelhető termékek eltérő tulajdonságaira, jellegére tekintettel ezektől esetleges eltérés előfordulhat.

ELÁLLÁS/FELMONDÁS JOGA, MÓDJA, KÖVETKEZMÉNYEI

A Vásárló jogosult indoklás nélkül elállni a vásárlástól a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Amennyiben a megrendelés több tételből vagy darabból álló termékre vonatkozik, úgy az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. Amennyiben a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, úgy az elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi elérhetőségek valamelyikére: 2225 Üllő, Klapka utca 5 szám vagy info@hagyomanyosan.hu Az elállási/felmondási nyilatkozat pdf itt letölthető.

A Vásárló az Eladó internetes oldalán is - www.hagyomanyosan.hu - kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát. Ha a Vásárló emellett dönt, úgy az elállás/felmondás megérkezését az Eladó elektronikus levélben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló számára. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

AZ ELÁLLÁS/FELMONDÁS JOGHATÁSAI

A Vásárló köteles Eladónak vagy annak meghatalmazottja részére a terméket sértetlenül, a kapott fizetési bizonylattal (számla vagy nyugta) együtt, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Vásárló viseli. Amennyiben a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel, úgy a termék visszaküldésének közvetlen költségét - azaz a konkrét fuvarozási költséget - a Vásárló viseli.
A termék beérkezését követően a visszaküldött csomag - videó kamerával való rögzítés mellett - kibontásra kerül, melynek során az Eladó a visszaküldött termék(ek)et megvizsgálja. A Vásárló által visszaküldött csomag Eladó általi vizsgálatának videó kamerával történő rögzítése az esetleges későbbiekben felmerülő félreértések elkerülése miatt szükséges.
Amennyiben a Vásárló eláll a szerződéstől, Eladó haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. Kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek azért merültek fel, mert a Vásárló az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott és kivéve a termék visszaküldésének közvetlen költségét (45/2014. (II.26). Korm. rendelet 24.§ (2) ). A visszatérítés során az Eladó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 A natúrkozmetikai alapanyagokat és higiéniai termékeket Eladó kizárólag bontatlan csomagolásban veszi vissza!
Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség!
A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Abban az esetben, ha a terméket a Vásárló használatba vette és így az eredeti állapot már nem állítható helyre, Eladó követelheti az ebből eredő kárának Vásárló általi megtérítését. Eladó követelheti továbbá az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését is.

A VÁSÁRLÓ NEM GYAKOROLHATJA AZ ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOGÁT:

-Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak ;
-Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
-Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
-Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
A fentiekben nem szabályozott egyéb esetekben a leadott megrendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat a 45/2014. (II.26). Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) tartalmazza.

GARANCIA, SZAVATOSSÁG

1. Kellékszavatosság
Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
-Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
-Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban maga viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság
A termék hibája esetén Vásárló – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás
Hibás teljesítés esetén a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezések az irányadók.
Amennyiben a rendeltetésszerű használatot a termék meghibásodása akadályozza, úgy a Vásárló jogosult 72 órán belül cseregaranciát érvényesíteni. Eladó jogosult a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni és amennyiben a jelzett hiba a termék Vásárló általi nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza, úgy a javítási költség a Vásárlót terheli. Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, de egyébként a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendelet, a Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendeletének mellékletében felsoroltak szerint, 2014.09.15-től a 10 000 Ft (tízezerforint) feletti bel és kültéri bútorokra, Eladó 1(egy) év jótálást kötelező vállalni.  
 


ADATVÉDELEM
Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-72376/2016.
A Vásárló a webáruházban történő megrendelés leadásakor önkéntes hozzájárulását adja a vásárláshoz kapcsolódó adatai kezeléséhez. Az A.M.P.13 Bt. a regisztráció és a vásárlás során megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokat a webáruházban leadott megrendeléseknek teljesítéséhez, valamint a Vásárló által kért egyéb műveletek (pl. hírlevél küldése) céljából kezeli, harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az A.M.P. 13 Bt. alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el  (pl. futárszolgálat).  Az adatokhoz kizárólag a vásárló, az adatkezelő, valamint bankkártyával történő fizetés esetén az ezen fizetési mód szolgáltatója férhet hozzá. Ez utóbbi esetben a banki szolgáltató a fizetéshez szükséges adatokat kapja meg. 
A fentieken túlmenően az A.M.P. 13 Bt jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén, továbbá hatósági felhívásra szolgáltatja ki a megadott adatokat az érintett Vásárló egyidejű tájékoztatása mellett. 
Az adatkezelés kezdete a Vásárló regisztrációja és/vagy első megrendelésének leadása.
Az adatkezelés megszűnik a Vásárló ez irányú kezdeményezésére (pl. regisztrációjának törlésével), vagy az adatok adatkezelő általi törlésével.
A webáruház használata nem jelent kockázatot, de biztonsági okokból javasolt vírus és spyware védelmi szoftverek friss adatbázissal történő használata, továbbá az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése. A webáruházban történő vásárlás feltételezi a vevő/látogató részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Az A.M.P 13 Bt  nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a Vásárlót a weboldalra való csatlakozás miatt érik. A Vásárlót terheli saját számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.  Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a webáruház  akadálytalan működését és az oldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az interneten küldött és/vagy fogadott adat elveszik. A cookie kisebb adatállomány, amelyet a hagyomanyosan.hu webáruház látogatójának számítógépén helyez el és a látogató adatait tartalmazza. A cookiek használatából eredő személyhez kötődő információkat és személyes adatokat az A.M.P.13 Bt. nem adja át harmadik személy részére.
A Vásárló jelen ÁSZF elfogadásával engedélyezi, hogy Eladó havi rendszerességgel hírlevelet küldjön a regisztrációkor megadott e-mail címre, azzal a feltétellel, hogy minden levél tartalmaz egy leiratkozásra lehetőséget adó linket. Az Eladó a leiratkozási kérelmet elküldő Vásárlónak a továbbiakban nem küld hírlevelet. A Vásárló regisztrált fiókja a leiratkozástól nem sérül és a hírlevélre a Weblapon újra feliratkozási lehetőséget talál.
Az Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. 
A szerződő Felek rögzítik, hogy az esetleges vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalások útján kívánják rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a Felek a jogvitájuk rendezésére - értékhatártól függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

Budapest, 2014. június 13.

 
 
Belépés
Iratkozz fel hírlevelünkre!
Név:*
E-mail:*

Az Adatvédelmi Nyilatkozatot elolvastam és a "Feliratkozom" gomb megnyomásával elfogadom.

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-96282/2016.


Leiratkozom
hagyományosan.hu hagyományosan.hu
hagyományosan.hu
hagyományosan.hu